Menu

Forsiden
Idegrundlaget
Konsulentydelser
  - Salgsudviklingsprojekter
  -
Forretningsudvikling
  -
Salgsseminarer
  -
Ledelsesseminarer
  -
Distributionsanalyser
  -
”Huskonsulent”
  -
Kundeanalyser
  -
Bestyrelsesarbejde

Personprofil
Nyheder
Kontakt/visitkort

 
 
Individuelt tilpassede salgsudviklingsprojekter med fokus på salgsresultater, salgsindsatser og kompetenceudvikling.

Der er hos mange virksomheder et stigende ønske om at skabe mere struktur og koordinerede indsatser i virksomhedens salgsproces. Der er samtidig en øget erkendelse hos virksomhedens ledelse af, at medarbejdernes kundskaber, holdninger og adfærd er én af de mest afgørende faktorer i kundernes bedømmelse og oplevelse af virksomhedens præstationer.

Hvordan kan vi sikre, at vores kundeservice og håndtering af salgsprocessen er kundeorienteret og dermed tager afsæt i kundernes reelle krav og forventninger til os?

Det handler derfor om at skabe en proces, som sikrer, at medarbejdere og ledelse bliver involveret i processen og at de bedste metoder og værktøjer i salgsarbejdet bliver dokumenteret og implementeret hos medarbejderne og salgsledelsen.

Der skabes dermed et fundament for at kunne opsamle, dokumentere og udvikle på de mange gode kræfter og erfaringer, som virksomhedens medarbejdere og ledelse allerede råder over.

Undervejs i forløbet identificerer og dokumenterer vi således denne ”best-practice”. I processen sker der automatisk en erfaringsudveksling, så både de nye og mere erfarne salgsmedarbejdere oplever værdien af, at der arbejdes efter at finde nogle fælles værdier og metoder i forhold til deres daglige salgsarbejde.

Vores opgave er at sikre, at de udvalgte områder i salgsprocessen bliver evalueret og belyst ud fra virksomhedens hverdag og kundekrav med respekt for virksomhedens kultur, medarbejdere og ledelse.

Der er med andre ord et væsentligt element af ”hjælp til selvhjælp” indbygget i processen. Det giver den største garanti for, at resultaterne også anvendes i virksomheden efter, at konsulentens arbejde er ophørt.

Den høje grad af dokumentation sikrer, at resultatet kan anvendes til interne evalueringer og løbende drøftelser i salgsafdelingen og på ledelsesniveau - og ikke mindst til introduktion og oplæring af nye medarbejdere.

Eksempel på projektforløb:

● Mål
Projektet startes typisk op ved at afklare mål og ambitionsniveau sammen med virksomhedens salgsledelse. På denne måde sikres det, at projektet fra starten bliver forankret i salgsledelsen.

 Foranalysen
Herefter gennemføres en enkel og målrettet foranalyse, som har til formål at identificere alle væsentlige forbedrings- og udviklingsområder i virksomhedens salgsproces og kundearbejde i øvrigt. Både medarbejdere og ledelse inddrages i denne foranalyse. Ved at inddrage medarbejderne og ledelsen fra starten af projektet sikres det, at alle får et ejerskab til de nye løsninger og de bedste metoder i salgsarbejdet.

● Salgsmøde
Med baggrund i analysens resultater afholdes et længere varende møde, hvor de enkelte forbedrings- og udviklingsområder diskuteres grundigt igennem og prioriteres i forhold til deres indhold og betydning for virksomheden. Der aftales endvidere en plan for implementering og den videre proces.

● Dokumentation af ”best- practice” og nye løsninger
Herefter sammensættes typisk en gruppe(r) bestående af 3-5 medarbejdere og ledere. Gruppen dokumenterer de bedste erfaringer og metoder i salgsarbejdet og kommer ligeledes med forslag til løsninger på de forbedrings- og udviklingsområder, som helt automatisk fremkommer undervejs i processen.

● Implementering
Metoder – værktøjer – de bedste erfaringer præsenteres og drøftes med alle salgsmedarbejdere. En plan for løbende ajourføring og drøftelser fastlægges.

Salgsresultater skabes gennem sælgernes kundskaber, og den holdning og adfærd, som de udviser overfor deres kunder i håndteringen af salgsprocessen.

Vi hjælper med at dokumentere alle de erfaringer med metoder og værktøjer, som anvendes i salgsprocessen, så de kan genbruges til oplæring af nye medarbejdere - og ikke mindst være grundlaget for en løbende videreudvikling af sælgernes salgskompetencer, holdninger og adfærd i kundearbejdet. Undervejs bidrager konsulenten med løsninger og nye ideer.
 
 
 

           -  Site by WEBLEADER.DK  -
Konsulentfirmaet Ivan Bach   -   Nørre Allé 9, DK-8930 Randers NØ   -   Tel.: +45 53385530   -   Mail: konsulentfirmaet@ivanbach.com   -   CVR: 31219957

© www.ivanbach.com